Regulamin ogólny Funmedia dla serwisu kursy123.pl

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Korzystając z serwisu akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu kursy123.pl jest Funmedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 70, 51-354 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343034, NIP: 8992683620, REGON: 021130835, Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł
 3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu kursy123.pl oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Funmedia Sp. z o. o. związane ze świadczeniem usług.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wypełniają obowiązki nałożone na  Funmedia Sp. z o. o. i są zgodne z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
 5. Rejestrując się w serwisie kursy123.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Funmedia Sp. z o.o.
 6. Obowiązujący regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem www.kursy123.pl/regulamin

§2 Definicje

 

 1. Usługodawca: Funmedia Sp. z o. o., właściciel i administrator Serwisu  kursy123.pl, odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu i za oferowane w nim usługi.
 2. Kurs: program stworzony przez Funmedia Sp. z o. o., służący do nauki w systemie on-line.
 3. Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem www.kursy123.pl
 4. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i dostępnych w nim usług. Osoby niepełnoletnie mogą użytkować aplikacje serwisu za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

 

§ 3 Serwis „kursy123.pl”

 

 1. Serwis kursy123.pl oferuje kursy przeznaczone do samodzielnej nauki w systemie on-line.
 2. Kursy są dostępne w wersjach odpowiadających poziomem, zaawansowanie znajomości przedmiotu kursu. 
 3. Dostęp do kursu jest płatny według ceny podanej w ofercie zamieszczonej w serwisie.
 4. W zamian za wniesioną opłatę Użytkownik otrzymuje dostęp on-line do zamówionego kursu umożliwiający mu pełne korzystanie z materiałów i opcji umieszczonych na stronie serwisu.
 5. Realizacja Kursu na miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§4 Konto użytkownika

 

 1. Założenie konta w serwisie jest bezpłatne.
 2. Każde nowo założone konto jest wersją demonstracyjną serwisu i uprawnia do korzystania z określonej części kursów udostępnionych przez Usługodawcę.
 3. Dokonanie opłaty zgodnej z ofertą zamieszczoną na stronie serwisu uprawnia Użytkownika do pełnego korzystania z kursów udostępnionych przez Usługodawcę.
 4. Do założenia konta wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika.
 5. Nazwa konta nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe ani godzić w niczyje dobre imię.
 6. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
 7. Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.
 8. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.
 9. Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła, może skorzystać z opcji "Zapomniałem hasła" oferowanej na stronie serwisu.

 

§5 Prawa i obowiązki użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do konta przed poznaniem go przez osoby trzecie.
 2. Zabronione jest publikowanie, użyczanie, sprzedawanie hasła w jakiejkolwiek formie.
 3. Użytkownik zalogowany do swojego konta na urządzeniu (spełniającym wymogi techniczne kursu) dostępnym publicznie (umieszczonym np. w szkole, w kawiarni internetowej itp.) jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania z serwisu, poprzez naciśnięcie odnośnika "Wyloguj".
 4. Osoby niepełnoletnie (Dzieci) nie powinny korzystać z serwisu bez pozwolenia rodziców lub opiekunów, którzy zaakceptowali regulamin.
 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej.
 6. Użytkownik może logować się do swojego konta z dowolnego urządzenia spełniającego wymogi techniczne kursu, podłączonego do internetu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu kursy123.pl, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 9. Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
 10. W przypadku, gdy zablokowanie lub usunięcie konta jest wynikiem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa ze strony Użytkownika, opłata abonamentowa za wykupione kursy nie jest zwracana.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy pomoc@fun-media.com.
 12. W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji podania przez Użytkownika niepoprawnego adresu, Usługodawca ma prawo uznać, że informacje przekazane na adres e-mail podany w ustawieniach konta zostały poprawnie doręczone.

 

§6 Wymagania sprzętowe

 

 1. Serwis przygotowany jest do korzystania z udostępnionych kursów w wersji desktopowej i mobilnej.
 2. Serwis w wersji Dekstopowej przystosowany jest do działania na komputerach posiadających systemy operacyjne Mac OS wersja 10.6 lub wyższa, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Firefox w wersji co najmniej 3 lub Opera w wersji co najmniej 10 lub nowsze. Dodatkowo komputer wyposażony powinien być w Adobe Flash 9.x (lub nowszy) i JAVA.
 3. Serwis w wersji mobilnej przystosowany jest do działania na telefonach komórkowych i tabletach posiadających systemy operacyjne Android 2.1 lub iOS, z dostępem do internetu.
 4. Serwis w wersji mobilnej jest okrojoną wersją serwisu desktopowego przystosowaną do zdalnego użytku i powtarzania wiedzy zdobytej w desktopowej wersji serwisu.
 5. Do pełnego korzystania z kursu niezbędne są słuchawki i mikrofon.

 

§7 Opłaty

 

 1. Uzyskanie pełnego dostępu do kursu wymaga wniesienia opłaty zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie serwisu.
 2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Opłata za pełen dostęp do kursu podana w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty. Nie występują dodatkowe lub ukryte opłaty.
 4. Dokonanie płatności za kurs wymaga wybrania oferowanej wersji w zależności od poziomu zaawansowania, a następnie skorzystania z opcji „Kup teraz”, serwis automatycznie przeniesie Użytkownika na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności.
 5. Użytkownik dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania z kursu przez określony ofertą czas. Po upływie określonego ofertą czasu, dostęp do płatnej części Serwisu nie jest automatycznie przedłużany.
 6. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, zwaną dalej "Operatorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.
 7. Składanie zamówień jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających założone konto w Serwisie i zalogowanych do konta.
 8. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.
 9. W momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności, Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika
 10. Usługodawca nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, gdyż nie bierze bezpośrednio udziału w obsłudze płatności.
 11. Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Usługodawcy są przekazywane do Operatora Płatności. Usługodawca w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami.
 12. Na życzenie Użytkownika Usługodawca może wystawić fakturę VAT na zakupiony kurs. Chęć otrzymania faktury powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia jego płatności i nie później niż 7 dni od momentu zatwierdzenia płatności. W celu uzyskania Faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest przesłać do Usługodawcy komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury).

 

§8 Reklamacje

 

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu podany na stronie kontakt, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Kursów przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

 

§9 Polityka prywatności

 

 1. Szanujemy i chronimy prywatność naszych Użytkowników.
 2. Dane Użytkownika nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji takich jak „nazwa użytkownika”, zdjęcie, które to informacje mogą być wyświetlane na Twoim publicznym profilu oraz innych podstronach serwisu (np. prezentujących listy użytkowników w formie rankingów).
 3. Dane osobowe są gromadzone dla celów statystycznych i administracyjnych, aby lepiej dopasować treści i usługi Serwisu do oczekiwań Użytkowników.
 4. Po założeniu konta Użytkownik w każdej chwili ma wgląd w swoje dane i może je edytować.
 5. Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu kursy123.pl oraz przesyłania treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z serwisem kursy123.pl lub pozostałymi produktami właściciela serwisu.
 6. Płatności Użytkowników są rejestrowane i rozliczane przez operatora płatności, PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, który odpowiada za bezpieczeństwo transakcji i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
 7. Usługodawca nie uzyskuje dostępu do poufnych danych bankowych Użytkowników, w szczególności do numerów kart kredytowych lub danych logowania. Dane te są wprowadzane przez Użytkowników na formularzach należących do PayU S.A. lub odpowiednich banków. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada właściciel odpowiedniego formularza.
 8. Dane uzyskiwane automatycznie, takie jak numer IP komputera Użytkownika, wynikają z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych i są gromadzone w logach serwera, na którym opublikowany jest Serwis.
 9. Dane te są używane przez Operatora tylko do celów administracyjnych i statystycznych.
 10. Zwracamy uwagę rodziców i opiekunów na uważne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Dzieci nie powinny bez pozwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na stronę Serwisu.
 11. Cookies to małe pliki tekstowe nieszkodliwe ani dla Użytkownika, ani dla jego komputera i jego danych. Pełnią one rolę techniczną, przechowując identyfikator sesji zalogowanego Użytkownika oraz pozwalając zapamiętać preferencje Użytkownika.
 12. Korzystanie z serwisu wymaga włączenia obsługi cookies w przeglądarce.
 13. Wyłączenie cookies lub korzystanie z przeglądarki nieobsługującej cookies oznacza brak możliwości zalogowania się do konta i korzystania z pełnego dostępu do zasobów Serwisu.
 14. Rejestrując się w serwisie kursy123.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Funmedia Sp. z o.o. w celach związanych z korzystaniem z serwisu kursy123.pl (w tym optymalizacji przez nas przebiegu procesu nauki na podstawie analizy danych statystycznych), przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.
 15. Serwis kursy123.pl nie zbiera żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez akceptacji regulaminu przez opiekuna prawnego lub nauczyciela.
   

§10 Postanowienia końcowe

 

 1. W miarę rozwijania się serwisu kursy123.pl Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zasadach polityki prywatności.
 2. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie kursy123.pl/regulamin.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory powstałe na pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 6. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien natychmiast opuścić serwis i nie korzystać z jego Usług.