Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem

1. Wstęp

1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.
1.2. Funmedia Sp. z o. o. uruchomiło Program Partnerski, aby zwiększać liczbę sprzedaży Produktów. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
1.3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na dokonaniu Rejestracji przez Partnerów a następnie promowaniu, poprzez zamieszczanie reklam, przez nich Produktów w ramach Programu Partnerskiego. Partnerzy będą uprawnieni do otrzymania Prowizji w przypadku sprzedaży Produktów Użytkownikom poprzez stronę internetową produktu wchodzącego w skład oferty handlowej Kursy123.pl.

2. Definicje

W niniejszym regulaminie wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:
Funmedia- oznacza firmę Funmedia Sp z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 70, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343034 , NIP: 8992683620, Regon: 021130835, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 złotych.
Kursy123.pl- oznacza witrynę, na której można znaleźć wszystkie kursy e-learningowe oferowane przez Funmedia a także za pomocą której udostępniany jest Program Partnerski.
Panel Administracyjny- oznacza stronę URL http://www.kursy123.pl/program-partnerski/panel na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
Formularz -oznacza formularz wypełniany przez Partnera, zawierający dane konieczne do zawarcia Umowy udostępniany przez Kursy123.pl w formie elektronicznej pod adresem URL http://www.Kursy123.pl/program-patnerski/rejestracja.
Konto- oznacza indywidualne konto każdego Partnera, w systemie informatycznym Kursy123.pl, na którym zapisywana jest wysokość Premii oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.
Login- oznacza unikalną nazwę przypisaną Partnerowi w Programie Partnerskim.
Moduł- oznacza narzędzie umożliwiające generowanie kodu dającego Użytkownikom dostęp do Produktów w ramach Programu Partnerskiego na Stronie Internetowej.
Partner -oznacza:
a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, lub
b) osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski,
c) jednoosobową jednostkę gospodarczą,
która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego.
Produkty- oznaczają usługi e-learningowe oferowane na Kursy123.pl.
Program Partnerski- oznacza współpracę Partnerów z Funmedia prowadzoną na podstawie Umowy.
Regulamin- oznacza niniejszy regulamin, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL http://www.kursy123.pl/program-partnerski/regulamin.
Rejestracja- oznacza wypełnienie przez Partnera formularza i otrzymanie przez niego niezbędnych narzędzi umożliwiających realizację współpracy pomiędzy stronami. Rejestracja tożsama jest z zawarciem umowy z Funmedia.
Strona Internetowa- oznacza własną stronę internetową Partnera, na której będą umieszczane reklamy Produktów. Strona winna uwzględniać wymagania wskazane w Regulaminie.
Umowa- oznacza umowę zawieraną drogą elektroniczną, którą Partner zawiera z Funmedia, na podstawie której Partnerzy pośredniczą w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Prowizji.
Użytkownik- oznacza osobę, która dokonuje zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów w Programie Partnerskim.
Prowizja -oznacza wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% brutto od wartości netto z wygenerowanych transakcji przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy.

3. UMOWA

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji. W przypadku niezakończenia Rejestracji, Partner nie przystępuje do Programu Partnerskiego.
3.2. Po przesłaniu do Kursy123.pl prawidłowo wypełnionego Formularza oraz złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, do Partnera wysyłany jest automatycznie generowany link na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Formularzu.
3.3. Po otrzymaniu przez Partnera linku, Partner poprzez kliknięcie w link, aktywuje Konto.
3.4. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Wrocław, Umowa jest zawierana w języku polskim.
3.5. Po dokonaniu Rejestracji, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do Panelu Administracyjnego w celu wybrania Produktów, które będzie umieszczał na Stronie Internetowej.
3.6. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez Funmedia danych osobowych Partnera wskazanych w Formularzu.

4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ Kursy123.pl

4.1. Kursy123.pl udostępnia Partnerom Moduł.
4.2. Kursy123.pl umożliwia Partnerom dostęp do Panelu Administracyjnego po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.
4.3. Kursy123.pl odpowiada za prawidłowe działanie jedynie tych kodów java script, które zostaną wygenerowane przez Moduł.
4.4. Kursy123.pl udostępnia Partnerom Programu Partnerskiego wszystkie reklamy Produktów oferowanych przez Kursy123.pl. Reklamy, o których mowa w zdaniu poprzednim, dostępne są dla Partnera w zakładce Kreacje reklamowe w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego. Partner wykorzystuje reklamy na zgłoszonej domenie przy zachowaniu następujących zasad:
a) reklamy wykorzystywane są w celu promowania Produktów na stronie Partnera,
b) zabrania się pobierania wygenerowanych reklam poprzez skrypty, systemy, narzędzia, programy w nieuzasadnionym celu oraz ataków typu DoS (http://pl.wikipedia.org/wiki/DoS). W przypadku stwierdzenia przez Funmedia, w wyniku kontroli, że Partner złamał obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym, Kursy123 zablokuje konto Partnera. Funmedia przysługuje prawo usunięcia Partnera z Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa domagania się przez Partnera do wynagrodzenia, które do tej pory osiągnął.
4.5. Funmedia posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz jakiekolwiek inne prawa związane z Programem Partnerskim lub oprogramowaniem niezbędnym do realizacji Umowy. Na mocy Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem wyraźnie przyznanych niniejszym Regulaminem. W szczególności, Partner nie może bez zgody Funmedia używać znaku Kursy123.pl oraz produktów oferowanych przez Kursy123.pl.
4.6. Funmedia nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych przez niezależne od Funmedia podmioty (np.: sieci telekomunikacyjne) lub z innych przyczyn niezależnych do Funmedia.
4.7. Kursy123.pl może odmówić rejestracji, gdy:
a) zachodzi podejrzenie, że dane Partnera podane podczas rejestracji są fałszywe,
b) nazwa domeny jest wulgarna, narusza dobra osobiste, obraża, lub zniesławia,
c) nazwa domeny jest już zarezerwowana przez kogoś innego lub niedostępna,
d) jeśli jest wykorzystywana w celu nieuczciwej konkurencji.

5. ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW PARTNERA

5.1. Partner, w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i pośredniczenia w sprzedaży Produktów, powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej równorzędnej przeglądarki internetowej.
5.2. Każdy Partner w Programie Partnerskim może posiadać tylko jedno Konto Partnerskie, w ramach którego może posiadać dowolną liczbę domen.
5.3. Partner jest uprawniony do otrzymania Premii w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.
5.4. Partner jest uprawniony do umieszczenia na Stronie Internetowej reklam Produktów udostępnionych mu na podstawie Modułu.
5.5. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.
5.6. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, norm obyczajowych lub moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej.
5.7. Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Funmedia w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.
5.8. Partner uprawniony jest do używania narzędzi wskazanych poniżej wyłącznie w celu realizacji Umowy. Narzędziami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
a) zwrot Partner Kursy123.pl,
b) materiały reklamowe udostępnione Partnerowi przez Kursy123.pl.
5.9. Partner jest uprawniony do promowania Strony Internetowej we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji zasad uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste Funmedia lub innych Partnerów.
5.10. Partner jest zobowiązany 3 dni od rozwiązania Umowy usunąć ze Strony Internetowej ofertę prezentowanych na niej Produktów.
5.11. Partner jest zobowiązany do aktualizacji w Panelu danych wymaganych w Formularzu.

6. Prowizje

6.1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerzy otrzymują Prowizję w wysokości 20% brutto z wynagrodzenia netto z transakcji wygenerowanych za pomocą linków referencyjnych przypisanych do Partnera.
6.2. Prowizja jest wypłacana w przypadku, gdy jej wartość wynosi co najmniej 150,-zł brutto.
6.3. Prowizja należna Partnerowi:
a) naliczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy,
b) wyświetlana jest na bieżąco w Panelu.
6.4. Prowizja wypłacana jest do 26. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym Wynagrodzenie należne zostało naliczone.
6.5. Prowizja należna Partnerom będącymi płatnikami podatku VAT wypłacana jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera, wysłanych do siedziby Funmedia Sp. z o. o. na adres:

Funmedia Sp. z o. o.
„Program Partnerski”
ul. Kiełczowska 70,
51.354 Wrocław 

lub drogą mailową na adres: contact@fun-media.com

do 14. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wynagrodzenie zostało naliczone. 6.6. Prowizja należna Partnerom niebędącym płatnikami podatku VAT wypłacana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków przesyłanych do siedziby firmy na adres j.w. Jeśli wcześniej została podpisana i wysłana do Funmedia- zgoda o wystawianie rachunków bez własnoręcznego podpisu, możliwe jest wysyłanie rachunków za pomocą Panelu Administratora lub drogą mailową na adres: contact@fun-media.com
6.7. Prawo do wystawienia faktury/rachunku przysługuje Partnerowi dopiero, jeżeli Prowizja wynosi co najmniej kwotę o której mowa powyżej w § 6.2 .
6.8. Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku.
6.9. Partner będący osobą prawną, jednostką nieposiadającą zdolności prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązuje się pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, dołączyć do pierwszego rachunku z odpowiednio (w zależności od formy organizacyjnej) kserokopie: aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w kraju siedziby/zamieszkania lub wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (jeśli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. zarejestrowanych podatników VAT czynnych).
6.10. Prowizja wypłacana jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu.
6.11. Partner zobowiązany jest do wystawiana rachunków/faktur bezpośrednio po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym w przypadku, gdy kwota jego wynagrodzenia wynosi co najmniej 150 zł brutto.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

7.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
7.2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez Funmedia i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
7.3. W przypadku podania w Formularzu niepełnych danych, Umowa wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych.
7.4. Funmedia może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:
a) gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez Kursy123.pl; lub
b) negatywnej weryfikacji Partnera lub Strony Internetowej, o której mowa w § 3.5.; lub
c) gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spammingu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci; lub
d) gdy prowadzone są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach; lub
e) gdy naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Partnera, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski.
7.5. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
a) jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Użytkownika, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 50 zł brutto.
b) jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia, gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 150 zł brutto Partner nie uzupełni wszystkich danych oraz dokumentów koniecznych do wypłaty Wynagrodzenia przez Kursy123.pl., w szczególności jeżeli po wezwaniu Partnera przez Kursy123.pl do wskazania poprawnego rachunku bankowego lub uzupełnienia dokumentów, Partner nie wskaże właściwego rachunku bankowego lub nie uzupełni wymaganych dokumentów w tym terminie.
7.6. Kursy123.pl zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia domeny do Programu, w przypadku, gdy: a) nazwa domeny jest obraźliwa,
b) domena nie będzie wykorzystywana zgodnie z założeniami.
Blokada domeny jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
7.7. W przypadku rozwiązania Umowy, Partnerowi przysługuje Prowizja za okres do dnia rozwiązania Umowy.
7.8. Konto Partnera Programu Partnerskiego zostanie zawieszone w momencie wykrycia jakichkolwiek prób przesyłania nieprawdziwych danych klientów lub danych bez wiedzy osób, do których dane należą oraz prób nielegalnego zarobku. Będą one wykrywane i zgłaszane do prokuratury, a wypłata prowizji już naliczonej, a jeszcze nie wypłaconej ulega zawieszeniu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Funmedia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i oferty Produktów dostępnych w Programie Partnerskim w każdym czasie.
8.2. W przypadku zmiany Regulaminu lub oferty Produktów, każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym przez wewnętrzny system wiadomości w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. Jeżeli Partner nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Partnera zmienionego Regulaminu lub oferty Produktów, zmiany uważa się za zaakceptowane.
8.3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Regulaminie, Funmedia może zablokować Konto i wezwać Partnera do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta, nie będzie naliczana Prowizja.
8.4. Wszelkie informacje i oświadczenia ze stronyKursy123.pl uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera. W przypadku osób fizycznych wszelkie komunikaty informacyjne wymagające reakcji zostaną przesłane do uzytkownika w pierwszej kolejności drogą elektroniczną. W razie braku reakcji komunikat zostanie wysłany na adres zamieszkania.
8.5. Wszelkie informacje i oświadczenia Partnera przesłane drogą mailową lub pocztową uważa się za doręczone. W ten sam sposób, Funmedia będzie kontaktowała się z Partnerami. Dostarczenie wiadomości jest dla Funmedia równoznaczne z zapoznaniem się z jej treścią.
8.6. Wskazane jest, aby Partner kontrolował zmiany Regulaminu i zapoznawał się z nimi pod adresem URL http://www.http://kursy123.pl/program-partnerski/index/regulations
8.7. Funmedia zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.
8.8. W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Funmedia z wyłączeniem osób fizycznych.
8.9. Funmedia informuje, że Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania– na czas sesji– danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz na potrzeby spersonalizowanych ustawień panelu partnera. Cookies są również wykorzystywane przy systemie poleconych partnerów, służą do określenia, do którego Użytkownika ma być przypisany rejestrujący się Użytkownik, mechanizm ten przechowuje cookies na czas sesji. Ważność plików cookies wynosi 30 dni.

Masz wiecej pytań?

Zapoznaj się z regulaminem
lub napisz do nas na adres: program.partnerski@kursy123.pl

Zadzwoń pod numer telefonu:
+48 71 307 24 23
(od pn - pt w godzinach 8.30 - 16.30)